پنج‌شنبه, 3 اسفند 1396

همایش ژئوماتیک


تالار خوارزمی

(مشخصات سالن)تاریخ


9 الی10:30

11 الی 12:30

14 الی 15:30

16 الی 17:30

روز اول
 (دوشنبه 18/2)

افتتاحیه و سخنرانی

استخراج اتوماتیک عوارض از تصاویر ماهواره ­ای

دکتر ولدان، دکتر مختارزاده

دکتر سعادت سرشت

مدلسازی و استخراج اطلاعات مکانی سه بعدی از تصاویر هوایی و ماهواراه ای

دکتر عبادی، دکتر فرنود احمدی

دکتر صادقیان

روز دوم
(سه شنبه 19/2)

تهیه نقشه های پوشش و کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای

دکتر صاحبی، دکتر مجردی

دکتر محمدزاده

پردازش داده های فراطیفی

دکتر ضیائیان، دکتر مباشری

دکتر مقصودی


الگوریتم­های هوشمند در پردازش داده های ماهواره ای و هوایی

دکتر سعادت سرشت، دکتر صادقیان

دکتر مختارزاده

مطالعات پوشش گیاهی در سنجش از دور / پردازش داده های استریو

دکتر درویش صفت، دکتر مومنی

دکتر صاحبی

روز سوم (چهارشنبه 20/2)

پردازش داده های چندطیفی

دکتر سراجیان، دکتر محمدزاده

دکتر درویش زاده

توسعه روش های کاربرد داده های سنجش از دور

دکتر مقصودی، دکتر درویش زاده

دکتر آبکار

اختتامیه

 

 

 

 


تالار علامه طباطبایی

(مشخصات سالن)


تاریخ


9 الی10:30

11 الی 12:30

14 الی 15:30

16 الی 17:30

روز اول (دوشنبه 18/2)

افتتاحیه و سخنرانی

مدلسازی و محاسبات هوشمند در GIS

دکتر مسگری، دکتر منصوریان

دکتر علیمحمدی

مدلسازی و تصویرسازی مکانی

دکتر کریم پور، دکتر علی محمدی

دکتر منصوریان

روز دوم
 (سه شنبه 19/2)


کاربرد
GIS  در تحلیل و مدیریت مخاطرات طبیعی

دکتر  کریمی، دکتر قره گوزلو

دکتر مسگری

کاربرد GIS  در مطالعات آب و خاک

دکتر فرج زاده، دکتر علیمحمدی

دکتر حکیم پور

داده کاوی و مدیریت داده های مکانی

دکتر مسگری، دکتر آل شیخ

دکتر کریمی

GIS و مطالعات شهری

دکتر مسگری، دکتر فرج زاده

دکتر کریم پور

روز سوم (چهارشنبه 20/2)


مدیریت و سیاستگذاری در حوزه توسعه کاربرد ژئوماتیک

دکتر منصوریان، دکتر قره گوزلو

دکتر فلاحی

سامانه های تصمیم یار مکانی

دکتر کریم پور، دکتر فلاحی

دکتر کریمی

اختتامیه

 

 


تالار شهریار

(مشخصات سالن)


تاریخ


9 الی10:30

11 الی 12:30

14 الی 15:30

16 الی 17:30

روز اول
 (دوشنبه 18/2)

افتتاحیه و سخنرانی

ژئودینامیک

دکتر امیری سیمکویی، دکتر عباسی

دکتر سلطانپور

ژئودزی ریاضی

دکتر اسحاق، دکتر سلطانپور

دکتر امیری سیمکویی

روز دوم
 (سه شنبه 19/2)

 

سیستم­های تعیین موقعیت ماهواره ای

دکتر جمور، دکتر حاتم

دکتر اسحاق


پردازش داده های حرارتی تصاویر ماهواره ای

دکتر علوی پناه، دکتر آبکار

دکتر ضیائیان

سنجش از دور فعال

دکتر امینی، دکتر مقصودی

دکتر آبکار

روز سوم (چهارشنبه 20/2)

-

-

اختتامیه

 

 


تالار پروین اعتصامی (برای مقالات انگلیسی)

(مشخصات سالن)


تاریخ


9 الی10:30

11 الی 12:30

14 الی 15:30

16 الی 17:30

روز اول (دوشنبه 18/2)

افتتاحیه و سخنرانی

Development of Remote Sensing Applications

Dr. Mobasheri
Dr. Alavi Panah

Hyperspectral Remote Sensing Data Processing

Dr. Ziaian
Dr. Darvishzadeh

روز دوم
 (سه شنبه 19/2)

Artificial Intelligence in Photogrammetry and Remote Sensing

Dr. Samadzadegan
Dr. Maghsoodi

3D Spaial Information Extraction from Satellite Images

Dr. Abkar
Dr. Saadat Seresht

Advance Techniques in Geodesy

Dr. Djamour
Dr. Eshagh

Advance Techniques In GIS

Dr. Niaraki
Dr. Al Sheikh

روز سوم (چهارشنبه 20/2)

Active Remote Sensing and Photogrammetry

Dr. Sahebi
Dr. Amin

Spatial Data Infra Structure (SDI)

Dr. Hakimpour
Dr. Mesgari

اختتامیه

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8